Strona główna
Oferta:
  Siłownia dla pań
  Siłownia
  Studio odnowy
     biologicznej

  Sala gier małych
  Sala wykładowa
  Sala gimnastyki
     korekcyjnej

Cennik
Grafik obciążenia
   hali sportowej

Historia powstania
   obiektu

Opis obiektu
Regulamin
Galeria
Kontakt
 

REGULAMIN HALI SPORTOWEJ
PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ im. St. Staszica w Pile

 

§ 1

Regulamin obowiązuje na terenie Hali Sportowej PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile ul. Podchorążych 10 i określa zasady korzystania z obiektu przez osoby fizyczne , osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne.

§ 2

Hala sportowa służy do realizacji zajęć dydaktycznych, zawodów sportowych oraz imprez sportowo-rekreacyjnych.

§ 3

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z hali przez osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne oraz publiczność.

ZASADY KORZYSTANIA Z HALI

§ 4

Hala sportowa przeznaczona jest przede wszystkim na realizację zajęć dydaktycznych, sportowych oraz innych potrzeb PWSZ, w pozostałych godzinach obiekt jest udostępniany placówkom oświatowym, zakładom pracy, instytucjom, organizacjom i osobom fizycznym na cele sportowe, rekreacyjne i rehabilitacyjne.

§ 5

Wynajmujący mogą korzystać z obiektu jedynie w czasie i zakresie określonym umową, harmonogramem wynajmu lub zgodnie z cennikiem za godziny użytkowania.

Przed przystąpieniem do korzystania powinni poinformować kierownika hali, bądź innego upoważnionego pracownika.

§ 6

Wynajmujący obiekt zobowiązani są do dokonania wpisu w rejestrze wynajmu potwierdzającego stan obiektu przed i po zakończeniu korzystania.

§ 7

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń bądź zanieczyszczenia obiektu wynajmujący zobowiązani są do niezwłocznego przywrócenia stanu poprzedniego.

§ 8

Wynajmujący odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone na terenie obiektu przez osoby korzystające z niego za ich przyzwoleniem.

§ 9

W przypadku przebywania na terenie hali (jej części) innych osób, wynajmujący zobowiązani są do ich usunięcia lub niezwłocznego powiadomienia upoważnionych pracowników hali.

ZASADY ZACHOWANIA SIĘ NA TERENIE HALI

§10

Wszystkie osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do zachowania ładu i porządku oraz obowiązujących na jego terenie zakazów i innych norm postępowania.

§11

Za naruszenie przepisów regulaminu odpowiada bezpośrednio osoba, która się go dopuściła, a jeżeli korzysta za przyzwoleniem wynajmującego - także wynajmujący.

§12

Zobowiązuje się wszystkich użytkowników do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny oraz porządku we wszystkich pomieszczeniach hali.

§13

Na terenie hali zabrania się:

1. palenia papierosów, spożywania alkoholu i stosowania wszelkiego rodzaju środków odurzających,

2. rozniecania ognia, używania różnego rodzaju fajerwerków, świec dymnych itp.,

3. pisania (malowania) na ścianach, urządzeniach, naklejania, rozrzucania lub rozdawania ulotek i innych druków

4. przeprowadzania zbiórek pieniężnych, prowadzenia działalności handlowej, akwizycji itp.,

5. wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla publiczności (pomieszczenia służbowe, szatnie, natryski),

6. biegania po korytarzach, schodach, umywalniach oraz stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo,

7. rzucania wszelkimi przedmiotami.

§14

Na teren hali zabrania się wnoszenia (wprowadzania):

1. broni wszelkiego rodzaju,

2. przedmiotów, które mogą być użyte jako broń,

3. pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących lub farbujących,

4. butelek, kubków, dzbanków wykonanych z kruchego, pękającego lub szczególnie twardego materiału,

5. przedmiotów o dużej objętości (stoliki, krzesła, skrzynie, walizki itp.),

6. fajerwerków, kul świetlnych i innych środków pirotechnicznych,

7. drzewców do flag i transparentów,

8. instrumentów do wytwarzania hałasu z napędem mechanicznym,

9. napojów alkoholowych oraz środków odurzających,

10.zwierząt

11.rowerów

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIA POSTANOWIEŃ REGULAMINU

§15

Osoby naruszające zakazy określone w §13 i §14 mogą być zobowiązane do niezwłocznego zaprzestania naruszeń lub usunięte z terenu obiektu. W przypadku

wyrządzenia szkody zobowiązane są do jej naprawienia. Jeżeli naruszenie regulaminu nosi znamiona wykroczenia powiadamia się policję, straż miejską.

W stosunku do osób naruszających nagminnie przepisy regulaminu może zostać wprowadzony zakaz wstępu na teren obiektu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§16

O wszelkich wypadkach lub szkodach powstałych na terenie obiektu należy niezwłocznie powiadomić kierownika lub innego pracownika hali.

§17

Kierownictwo i obsługa hali sportowej sprawują nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie hali sportowej zobowiązane są do podporządkowania się postanowieniom, a w czasie trwania imprez ich organizatorom lub służbie porządkowej.

§18

W czasie trwania imprez zabrania się zajmowania dróg ewakuacyjnych.

§19

W sprawach skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do kierownika hali sportowej.

 

 

 

 

 
Skontaktuj się z administratorem strony